Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Miloš Majko

Označenie inzercie

  Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Expedicia Nahorny Karabach
Označenie inzercie
Expedicia 100. vyrocie VOSR Petrohrad
Označenie inzercie
Kazachstan Astana 2017
Označenie inzercie
Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia DONBAS 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedícia Moldavsko - Podnestersko - Ukrajina   2015
Označenie inzercie
Obcan rozhodni -MAJKO
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Historické fotografie
Sereď
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie
Linky
Videá

Oni to chcú dať povedané priamo - "na hulváta". Poslanci majú dodatočne legalizovať neexistujúce zmluvy za stovky tisíc Eur.

200

Sereď   |  Vo štvrtok budú poslanci MsZ opätovne rokovať o MsBP. Tentokrát v bode rokovania zastupiteľstva č. 12 pre nich vedenie mesta pripravilo skutočné perličky:

MATERIÁL Č. 12  HOTOVO - Mestský bytový podnik, s.r.o. Sereď

    A. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku, s.r.o. Sereď
    - Obálka
    - Návrh na uznesenie
    - Správa o hospodárení
    - Správa nezávislého audítora za rok 2017


    B. Dohody o urovnaní
    1. Schválenie poskytnutia pôžičky spoločnosťou Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
    - Obálka
    - Návrh na uznesenie
    - Dôvodová správa
    - Dohoda o urovnaní
    - List z Energetiky


    2. Schválenie spoludlžníctva a zriadenia záložného práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. súvisiaceho s poskytnutím úveru pre spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o. vo výške zostávajúcej istiny ku dňu podpisu dohody o urovnaní
    - Obálka
    - Návrh na uznesenie
    - Dôvodová správa
    - Dohoda o urovnaní
    - List z Energetiky
    - List z banky


    3. Schválenie zriadenia záložného práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
    - Obálka
    - Návrh na uznesenie
    - Dôvodová správa
    - Zmluva

 

Pre situácie neznalých občanov si dovolíme pripomenúť, že sa nejedná o materiály týkajúce sa budúcnosti, resp. že v drvivej väčšine ide o materiály z minulosti. Ide o zmluvy, ktorých NEzverejnenie a tým NEplatnosť spôsobil konkrétny človek s menom, priezviskom a vo funkcii, za ktorú bol platený. A ďalší človek rovnako s menom, priezviskom a v dobre platenej funkcii to umožnil.

Už aj hlavná kontrolórka v prípade týchto materiálov vyhodnotila stav ako nezákonný a tak poslanci MsZ majú nezákonnosti v MsBP svojim hlasdovaním vlastne legalizovať.

Otázka je, uvedomujú si poslanci, na čo v prípade hlasovania za pripravené uznesenia budú zodpovední? Rozumejú tomu, čo majú zdvihnutím svojej ruky dodatočne odobriť a "legalizovať"?

- - -

Pozrime sa na to, čo konkrétne vo svojich správach odhalila kontrolórka Horváthová:

• Kontrolné zistenie k dodatku č. 1 k nájomnej zmluve:
č. 1) Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
č. 2) Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
č. 3) Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP.


• Kontrolné zistenie k dodatku č. 2 k nájomnej zmluve:
Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP.


• Kontrolné zistenie k rámcovej zmluve o pôžičke v znení dodatkov č. 1-4 a príloh 1-5
č. 1 Porušenie § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. h),j) Stanov spoločnosti MsBP


• Kontrolné zistenie k zmluve o úvere č. 000022/CORP/2015
Kontrolovaný subjekt podpísal dňa 28.01.2015 Zmluvu o úvere. Zmluva o úvere bola zverejnená dňa 03.07.2017. V čase oznámenia kontroly nebola zmluva zverejnená, kontrolovaný subjekt ako povinná osoba zverejnil zmluvu počas výkonu kontroly. Kontrolovaný subjekt je zmluvnou stranou zmluvy o úvere ako spoludlžník pri poskytnutí úveru bankou UniCredit Bank s.r.o klientovi Energetika Sereď s.r.o.


Na základe vykonanej kontroly konštatujem:
Mestský bytový podnik je v zmysle § 2 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z.z povinnou osobou, ktorá je povinná zverejňovať všetko v zmysle príslušného zákona. Ako povinná osoba, zverejnil zmluvu o úvere, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou cca 2,5 roka od jej podpísania zmluvnými stranami.


Kontrolné zistenie:
Č. 1 Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
Č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. k) Zásad hospodárenia
č.  4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. e),f) Stanov spoločnosti MsBP s.r.o

Kontrolórka sama konštatuje: Mestský bytový podnik je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v zmysle § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z. nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.
Kontrolovaný subjekt svojim konaním resp. nekonaním spôsobil stav definovaný v § 47a ods. 4 občianskeho zákonníka, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
Zákonom č. 546/2010 Z.z., sa doplnil zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník o ustanovenie § 47a ods. 4 zák. ktorý vrátane nadpisu znie cit: „Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“

MsBP si z toho dôvodu zaplatil služby advokátskej kancelárie za takmer 4.000,-€


Prišla kontrola č. 2 kde kontrolórka zisťuje:
Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia
Porušenie Stanov spoločnosti
Porušenie § 13 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia
Porušenie § 5a/ ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z.
Zmluva nebola zverejnená v lehote v zmysle § 47a/ zák. 40/1964 Zb
Porušenie § 6 zák. č. 211/2000 Z.z.
Na toto všetko reagoval Káčer tak, že došlo k administratívnej chybe, že nezverejnil zmluvu. Kto sa tomu venuje a pozerá zastupiteľstvá zistí, že to bolo niekoľko desiatok administratívnych chýb.


Kontrolné zistenie:
Kontrolovaný subjekt od roku 2014 nezverejnil informáciu ani o jednej objednávke a rovnako nezverejnil informáciu ani o jednej faktúre.


A do tretice kontrola.
Víťazný uchádzač nezaložil spoločnosť špeciálne na tento účel do 10 dní v zmysle nájomnej zmluvy. Víťazný uchádzač mal v čase podpisu Nájomnej zmluvy spoločnosť vytvorenú a zapísanú do OR dňa 05.10.2013 – Energetika Sereď s.r.o., táto spoločnosť bola zapísaná do OR na základe zmien už existujúcej spoločnosti TOMSON, s.r.o, ktorá vznikla 14.03.2013 ( viď nižšie uvedený tabuľkový prehľad). Na základe uvedeného konštatujem, že nebolo dodržané ustanovenie NZ ani rešpektované zo strany víťazného uchádzača jeho vlastné vyhlásenie o založení novej účelovej akciovej spoločnosti. V čase podpisu a účinnosti dohody nemala spoločnosť Energetika oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle Nájomnej zmluvy.
Spoločnosť Energetika s.r.o na ktorú boli prevedené práva a povinnosti mala oprávnenie vykonávať činnosti vyplývajúce z predmetu nájomnej zmluvy od 07.03.2014 /zápis v OR/ .


Na základe uvedeného konštatujem:
Víťazný uchádzač nepostupoval pri založení novej spoločnosti v súlade s predloženou ponukou.
Kontrolovaný subjekt do Nájomnej zmluvy neprevzal ponuku, že bude založená akciová spoločnosť, tak ako to bolo uvedené v ponuke víťazného uchádzača. V Nájomnej zmluve sa uvádza, že bude založená „Prevádzková spoločnosť“ bez určenia formy obchodnej spoločnosti.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu v súlade s výsledkami komisie na výber strategického partnera. Po odrátaní nákladov na biomasu, na ktorú sa pri výbere záujemcu neprihliadalo mala byť výsledná výška investícií do majetku 3 420 000 €. Spôsob stanovenia ceny min. 3 mil. € v prípade zmluvnej pokuty znamená, že zmluvná pokuta bude rátaná z 3 mil. EUR. Zmluva je inštitútom, v ktorom je potrebné veci a skutočnosti pomenovať jasne, stručne, zrozumiteľne. Ak by konateľ kontrolovaného subjektu rešpektoval výsledky komisie pre výber strategického partnera, ktorej bol členom bez hlasovacieho práva s hlasom poradným, mala byť dohodnutá výška investícií tak ako je vyššie uvedené 3 420 000 €.


Na základe vyššie uvedeného konštatujem:
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu v čl. III ods. 3.7 v súlade s výsledkami komisie na výber strategického partnera, ktoré boli pre neho záväzné.


V ponuke víťazného uchádzača v časti „Výška finančného príjmu pre vyhlasovateľa je uvedené:
Podmienky, ktoré vieme garantovať v prípade úspechu našej ponuky sú: V bode 4: Prevziať záväzok platiť nájomné mestu za administratívne priestory, pričom navrhujeme cenu na prvé dva roky z dôvodu reštruktualizácie 8 tis. EUR ročne pričom následne by sa zvýšila na úroveň 20tis. EUR /garantovanie, obnovenie zmluvy-zmlúv kde celková výška príjmu dosiahne uvedenú hranicu/, ďalších 20 tis. EUR by sa vyplatil ako 50% podiel na zisku v danom roku takže celkový výnos pre mesto Sereď bude 40 tis. EUR.
K vyššie uvedenému uvádzam: Garancia v prípade úspechu platiť nájomné mestu nebola súčasťou nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom.
Garancia platiť 50% podiel na zisku v danom roku vo výške 20 tis. by bola reálna v prípade, že by víťazný uchádzač založil akciovú spoločnosť ako uvádza v podmienkach a mesto Sereď by si stalo akcionárom, resp. spoločníkom v s.r.o.

Súčasťou uzatvorenej nájomnej zmluvy v čl. III. „Podmienky nájmu“ nie je zakotvený záväzok víťazného uchádzača /prevziať záväzok platiť nájomné/.
Nájomná zmluva na prenájom administratívnych priestorov mesta Sereď bola podpísaná dňa 11.12.2013 medzi Mestom Sereď a MsBP s.r.o. V zmysle predloženej ponuky mala byť nájomná zmluva podpísaná medzi Mestom Sereď a Energetikou Sereď s.r.o.
V roku 2014 uhradil MsBP s.r.o mestu Sereď 6 668 € ako alikvótnu časť dohodnutej ceny nájmu k 31.08.2014. Od 01.09.2014 MsBP sa presťahoval z priestorov vo vlastníctve mesta do svojich priestorov.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril zmluvu o nájme v súlade s výsledkami komisie pre výber strategického partnera.


Kontrolovaný subjekt bol výsledkami komisie viazaný. Nájomnú zmluvu bol povinný uzatvoriť identicky s ponukou víťazného uchádzača až na objektívne príčiny – zmeny. Komisia na výber strategického partnera vychádzala pri výbere len z predložených ponúk, ak konateľ nájomnú zmluvu uzatvoril inak ako bolo vo víťaznej ponuke e bol povinný informovať o tom MsZ, ktoré schválilo komisiu. MsZ poverilo rokovať konateľa spoločnosti s víťazným uchádzačom v prípade neúspechu rokovať s uchádzačom, ktorý skončil druhý v poradí nie meniť podmienky na základe ktorých bol komisiou určený víťazný uchádzač.

- - -

Tak do takéhoto stavu bola mestská spoločnosť dovedená za šéfovania konateľa, ktorého do nej ako spoľahlivého odborníka a priateľa doviedol prednosta  MsÚ   Tibor Krajčovič.
Valným zhromaždením spoločnosti bol primátor mesta Martin Tomčányi.

Dnes teda v mestskej spoločnosti pretrváva nezákonný stav a napriek tomu majú byť plnenia zmluvných stán  vyplývajúce z neexistujúcich zmlúv realizované.

5 rokov systematicky  poslanec Pavol Kurbel prostredníctvom  SOL obyvatelov upozorňuje na závažné nedostatky ako v samotnej zmluve o prenájme tepelného hospodárstva súkromnej firme, tak v ďalších veciach týkajúcich sa tejto mestskej spoločnosti.

Na rokovaní zastupiteľstva budú poslanci MsZ postavení pred  vážnu dilemu.  Ako rozhodnú?

Súvislosti, fakty, nátory, diskusie, rozhovory a pod.  k téme tepelného hospodárstva hľadaje v rubrike:  http://www.seredonline.sk/kauza-mestsky-bytovy-podnik/

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
Mladi reporteri
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
Foto Atelier Majko
Označenie inzercie
Reporter24.sk - Slovenský spravodajský portál - internetová televízia
Označenie inzercie
Považie On Line
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Označenie inzercie
BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Bratislava nahlas
Označenie inzercie
Sered On Line
Označenie inzercie
Ján Budaj
Označenie inzercie
INFOSLOBODA
Označenie inzercie
Bratislava Live
Označenie inzercie
Orava-Kysuce
Označenie inzercie
CYKLOCESTOVANIE
Označenie inzercie
Novohrad a Podpolanie
Označenie inzercie
Policia On Line
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie

Milos Majko

Create Your Badge
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Expedicia Jordansko Izrael
Označenie inzercie
Cestovanie 1B
Označenie inzercie
Bottom panel

© majko.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na majko.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign

BEZPECNE MESTO
Označenie inzercie
Obcan rozhodni
Označenie inzercie
ALBANIA dovolenka 2014
Označenie inzercie